Dezinsekce

17.12.2013 11:46
 1. Dezinsekce je soubor opatení, jejichž cílem je potlaení obecnškodlivých a epidemiologicky významných lenovc(hmyzu, roztočů, atd.). Nejrozšíenjšími lenovci v našich stedoevropských podmínkách vbytových domech, ubytovnách, rzných provozovnách a výrobnách bývají štnice domácí – Cimex lectularius (vazba na lidská obydlí), švábovitý hmyz (pedevším rus domácí – Blatella germanica) a mravenec farao – Monomorium pharaonis. Obzvlášštnice se v poslední dobstávají pomrně často a obtížně řešeným problémem. Do obydlí bývají zavleeny nap. koupí starého i starožitného nábytku, obraz, lze si je v zavazadle dovézt ze zahraniní i tuzemské dovolené (hotely všech kategorií, ubytovny), pelezou od soused, apod.

  Dezinsekci lze provádt zpsobem fyzikálním a mechanickým, chemickým a biologickým.

  • Mechanické prostedky mají význam zejména pro jednotlivce a v pípadvýskytu menšího množství obtžujícího hmyzu. Jedná se o rzné lepové nástrahy (mucholapky), pasti, apod. Mechanické prostedky mají velký význam vprevenci výskytu lenovc. Nejastji realizovanými preventivními opateními jsou asanace terénu, dsledné odstraování odpadu, udržování istoty v okolí dom, provozoven, osazení oken ochrannými sítmi, používání moskytiér, apod. Mechanickým preventivním opatením proti pisátí klíštte v pírodnebo proti poštípání hmyzem je nap. i vhodnvolený odv (dlouhé rukávy, nohavice, vhodná je svtlá barva). Z fyzikálních prostedkse nejastji využívají vysoké nebo naopak nízké teploty

   vzduchu (horká pára, vymrznutí) nebo horké vody.

  • Chemický zpsob dezinsekce spoívá v použití chemických látek. Chemické prostedky lze

   rozdlit na atraktanty (z velké vzdálenosti pitahují hmyz a ten je následnlikvidován jinými prostedky) a repelenty (hmyz odpuzují). Dezinsekní pípravky neboli biocidy lze je rozdlit dle mechanismu psobení na kontaktní jedy, dýchací jedy a perorální (požerové) jedy.

  • Biologické prostedky jsou využívány prozatím omezen, ale jelikož jsou oznaovány jako environmentally friendly, pracuje se neustále na jejich vývoji. V boji proti komárm se využívají nap. živorodé rybky, Bacillus thurigiensis, jevenoidní hormony ovlivující reprodukní schopnost hmyzu apod. Kombinací biologických a mechanických prostedkjsou mechanické pasti s feromony (chemická látka lákající hmyz do pasti). 

    

    

   Citace:

   "DDD vysvětlení pojmů legislativa metodiky

   Instituce: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

   Dostupné z: http://www.khsstc.cz/dokumenty/dezinfekce--dezinsekce-a-deratizace---vyklad-pojmu-2185_2185_127_1.htl

   Zpracovaly: MUDr. Marie Strádalová, Mgr. Nmcová, vedoucí protiepidemických oddlení KHS St. kraje, ÚP Kladno a Nymburk

   [cit. 2013-17-17]  [vid. 2011-09-23]

   Formát souboru: PDF"

    

 

Kontakt

Pro likvidaci štěnic volejte 721680030